1.3. Liczby i operatory arytmetyczne

Prezentacja

Zadania

Zadanie 1. Czy interpreter Pythona zachowuje kolejność wykonywania działań?

Zadanie 2. Zapisz w interpreterze linijkę kodu, która wypisze dokładną wartość liczby 264.

Zadanie 3. Stwórz program w IDLE, obliczający drogę S przebytą w czasie t przez pojazd poruszający się ze średnią prędkością V. Zmienne V i t są podawane w pierwszych dwóch linijkach programu. Program ma wydrukować wynik na ekran.
Przykład: Dla wartości V = 100 i t = 10 program powinien zwrócić liczbę 1000.

Zadanie 4. Stwórz w IDLE program, który po podaniu licznika – a i mianownika b ułamka niewłaściwego a/b. Poda na jaką liczbę mieszaną należy zamienić ten ułamek, drukując kolejno na ekranie jej liczbę całości C, licznik l i mianownik m.
Przykład: Dla wartości a = 7 i b = 2 program powinien zwrócić liczbę po kolei liczby 3, 1 i 2.

Zadanie 5. W interpreterze wpisz jedną linijkę kodu, która wydrukuje na ekran 200 razy string "szynka".

Rozwiązania

Zadanie 1. Tak. Można to łatwo sprawdzić wpisując w interpreterze działanie 2 + 2 * 2. Jeśli Python by nie pracował zgodnie z kolejnością wykonywania działać, to wydrukowałby wynik 8. Tymczasem, na ekranie zobaczymy wynik 6.

Zadanie 2.

Interpreter:

1
>>> 2 ** 64

Wynik:

1
18446744073709551616

Zadanie 3.

IDLE:

1
2
3
4
5
V = 100
t = 10

S = V * t
print(S)

Wynik:

1
1000

Zadanie 4.

IDLE:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
a = 7
b = 2

C = 7 // 2
l = 7 % 2
m = b

print(C)
print(l)
print(m)

Wynik:

1
2
3
3
1
2

Zadanie 5.

1
>>> print("szynka" * 100)